Aankoopvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Koper: De partij die zich verbindt om te kopen wat is overeengekomen;
2. De Verkoper: De partij die zich verplicht te leveren wat is overeengekomen;
3. Partij: het gehele aantal producten van elke soort dat in één keer wordt geleverd, tenzij er sprake is van een gemengde koop of een koop, gesorteerd op grootte volgens de koopovereenkomst, in welk laatste geval elke grootte als een Partij wordt beschouwd;
4. Producten: houtige gewassen, vaste planten, stekken, zaden, enten, oftalmologische ogen, bloembollen en aanverwante en geleverde artikelen, inclusief niet-retourneerbaar verpakkingsmateriaal, waarbij het voorgaande in de ruimste zin wordt opgevat;
5. Eigen Teelt: de Producten die door Verkoper zelf worden geteeld of die voor rekening en verantwoordelijkheid van Verkoper door derden worden geteeld, contractteelt daaronder begrepen;
6. Maat : voor alle producten – tenzij anders overeengekomen – de maat die wordt bepaald door de voor dat product gebruikelijke kwaliteitsnormen;
7. Verborgen gebrek: een gebrek in het Product dat redelijkerwijs pas door de Koper kan worden ontdekt na het verstrijken van de verjaringstermijn voor klachten over niet-verborgen gebreken;
8. Werkdag: Elke dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is;
9. Overeenkomst: De mondelinge overeenkomst en/of schriftelijke afspraken tussen Koper en Verkoper betreffende de levering van producten. De term ‘schriftelijk’ omvat fax-, e-mail- en EDI-berichten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Koper en Verkoper betreffende de levering van Producten. De voorwaarden van de Verkoper worden nadrukkelijk afgewezen.
2. Afwijkingen van deze inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Koper zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.
3. Indien enige bepaling van deze inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst kan rechtstreeks tussen de partijen worden gesloten of via het soort intermediaire mechanisme dat gebruikelijk is in de sector (inclusief veilingen).
2. De prijzen zijn vermeld in euro’s per stuk, per 1000 stuks of kilogram en exclusief btw.

Artikel 4 Overdracht van verbintenissen uit een overeenkomst

De Verkoper kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst slechts (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper.

Artikel 5 Betaling

1. Verkoper en Koper stellen in onderling overleg de betalingstermijn vast die van toepassing is op de koopovereenkomst.
2. In geval van overeenkomsten die niet tot stand zijn gekomen via het in de branche gebruikelijke bemiddelingsmechanisme (waaronder veilingen) is Koper te allen tijde gerechtigd tot verrekening van het door Koper aan Verkoper verschuldigde met al het door Verkoper aan Koper verschuldigde, ongeacht de reden van verschuldigdheid.

Artikel 6 Levering

1. Levering vindt plaats door levering van de Producten door Verkoper aan Koper op de datum, de plaats en/of het tijdstip zoals overeengekomen. Overeenkomsten voor meerdere deelleveringen worden beschouwd als hetzelfde aantal verplichtingen om op een bepaalde datum en/of op een bepaald tijdstip te leveren. Afgesproken leveringsdata gelden als deadlines. Het niet naleven van een deadline vormt een contractbreuk zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is.
2. Levering vindt plaats voor rekening en risico van de Verkoper. Indien is overeengekomen dat Koper voor vervoer zorgdraagt, geschiedt levering voor rekening en risico van Koper.
3. In geval van levering op afroep is de Verkoper verplicht de producten te leveren binnen de overeengekomen termijn nadat de Koper de levering op afroep heeft afgeroepen, waarbij de Koper verplicht is de levering binnen die termijn af te nemen.

Artikel 7 Verpakking

1. De Verkoper is verplicht te leveren in de verpakking die door de Koper is verstrekt of met de Koper is overeengekomen.
2. Als de Koper meermalige verpakking levert, moet de Koper de verpakking op tijd en op eigen kosten aan de Verkoper leveren. De Verkoper dient de emballage als een goed huisvader te behandelen en in geval van beschadiging of verlies van de emballage is de Verkoper verplicht de werkelijke schade te vergoeden, waarbij vergoeding plaatsvindt op basis van de waarde voor nieuwe emballage.
3. Indien is overeengekomen dat wordt geleverd met gebruikmaking van herbruikbare verpakking van Verkoper, dient Koper de verpakking uiterlijk binnen 45 werkdagen of na een daartoe strekkend verzoek van Verkoper op eigen kosten te retourneren. Als de Koper in dit opzicht nalatig is, is de Verkoper gerechtigd om de verpakking bij de Koper op te halen. De aldus gemaakte kosten zijn voor rekening van de Koper.
4. Indien door Verkoper levering is overeengekomen in een verpakking die slechts geschikt is voor eenmalig gebruik, dan kan deze eenmalige verpakking tegen kostprijs aan Koper in rekening worden gebracht.
5. Als de Koper een levering weigert, moet de Verkoper, als de levering is gedaan met gebruikmaking van de verpakking van de Koper, de verpakking aan de Koper retourneren binnen 10 werkdagen nadat de geweigerde levering weer in het bezit van de Verkoper is. In geval van een terechte weigering zijn de kosten voor het terugzenden van de levering voor rekening van de Verkoper. Als de verpakking niet binnen de gestelde termijn wordt geretourneerd, is de Verkoper verplicht om de waarde van nieuwe verpakking aan de Koper te vergoeden, tenzij de Koper aanspraak maakt op het retourneren van zijn eigen verpakking.

Artikel 8 Informatie

1. Op het moment van levering verstrekt de Verkoper aan de Koper informatie die bestaat uit (1) de gegevens van de Verkoper, (2) de specificaties van de Producten, (3) informatie met betrekking tot eventuele overeengekomen Classificaties en (4) andere informatie die relevant is voor de verkoopbaarheid van de Producten, met inbegrip van de vereiste kwaliteitsbewijzen. De ontvangst van deze informatie heeft geen invloed op het recht van de Koper om een klacht in te dienen.
2. De Verkoper is verplicht om op verzoek van de Koper onverwijld een opgave te verstrekken van de geplante hoeveelheid, met een uitsplitsing naar oppervlakte en plantgoed, alsmede de locatie, genetische oorsprong en status van het gewas. Bovendien verleent de Verkoper de Koper en zijn vertegenwoordigers het recht om gewassen op het veld te inspecteren, te testen en te controleren.
3. Indien en zodra Verkoper redelijkerwijs kan voorzien dat zij haar verplichtingen niet naar behoren zal kunnen nakomen, bijvoorbeeld indien de overeengekomen hoeveelheid niet kan worden geleverd en/of de klasse of maatvoering wijzigt en/of de overeengekomen datum van levering niet kan worden gehaald, dan dient Verkoper Koper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Deze kennisgeving ontslaat de Verkoper niet van zijn plicht om schadevergoeding te betalen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

De Producten die in een Levering worden geleverd, blijven eigendom van Verkoper totdat Koper aan alle daarmee samenhangende betalingsverplichtingen heeft voldaan, met inbegrip van eventuele verplichtingen tot betaling van rente en/of kosten. Niettemin staat het de Koper vrij om de geleverde goederen te betalen op een wijze die in overeenstemming is met de normale gang van zaken in het bedrijf van de Koper.

Artikel 10 Kwekersrechten en intellectuele eigendom

De Verkoper garandeert dat de producten die door de Verkoper op de markt worden gebracht in het kader van de contractuele nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk maken op kwekersrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van schending van deze garantie zal de Verkoper de Koper volledig vrijwaren en schadeloosstellen voor alle bedragen die de Koper aan deze derde partij moet betalen.

Artikel 11 Kwaliteit

1. Verkoper garandeert dat de kwaliteit van de Producten op het moment van levering aan Koper in overeenstemming is met hetgeen Koper mag verwachten, alsmede in overeenstemming is met de van toepassing zijnde richtlijnen en voorschriften van de bevoegde overheidsinstanties, keuringsdiensten en andere relevante instanties die bepalen dat Partijen moeten voldoen aan algemeen geldende of algemeen aanvaarde richtlijnen en voorschriften betreffende fytosanitaire zaken, kwaliteit, kwaliteitsindeling, toleranties ten aanzien van kleur, afmetingen, etc., waaronder begrepen maar niet beperkt tot de keuringsdiensten (Naktuinbouw, BKD).
2. De Verkoper garandeert verder dat de Producten die hij zal leveren afkomstig zijn van de meest recente oogst.

Artikel 12 Klachten over tekortkomingen

1. De bepalingen in deze inkoopvoorwaarden met betrekking tot klachten wegens tekortkomingen laten de overige aan Verkoper en Koper toekomende rechten in geval van dergelijke klachten onverlet.
2. De verjaringstermijn voor het indienen van een klacht over een gebrek dat geen Verborgen Gebrek is, is vijf werkdagen na de dag van levering aan de Koper.
3. Klachten met betrekking tot een Verborgen Gebrek moeten worden gemeld kort nadat het Verborgen Gebrek redelijkerwijs geacht kan worden door de Koper te zijn geïdentificeerd.
4. Klachten na de eerste groeiperiode na de levering zijn alleen mogelijk in geval van niet-authenticiteit of onzuiverheid. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend – ook elektronisch – met zo gedetailleerd mogelijke informatie over de klacht.
5. Totdat een definitieve beslissing is genomen over acceptatie of weigering van de geleverde Producten, is ofwel Koper ofwel Verkoper, afhankelijk van welke Partij de Producten onder zich heeft, verplicht om als een goed huisvader voor deze Producten te zorgen.

Artikel 13 Vergoeding

1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting door een van de partijen heeft de benadeelde partij alle rechten op grond van de wet, waaronder het recht op volledige vergoeding van de geleden schade en de gemaakte kosten, tenzij in deze inkoopvoorwaarden of in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Indien Verkoper niet heeft voldaan aan de informatieplicht zoals omschreven in artikel 8 lid 4, is Verkoper te allen tijde, ook in geval van overmacht, gehouden tot volledige schadevergoeding.
3. Wanneer de omvang van een partij gedurende het groeiseizoen zodanig wijzigt dat de producten op het moment van levering niet meer beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, dan heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat Verkoper recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 14 Overmacht

Een tekortkoming kan noch aan de Koper, noch aan de Verkoper worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan nalatigheid, noch aan de wet, noch aan een rechtshandeling, noch aan de geldende handelsnormen.

Artikel 15 Faillissement en opschorting van betalingen

Elke partij is gerechtigd – onverminderd haar rechten op grond van de wet – de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding voor de ontbindende partij, indien de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 16 Toepasselijk recht en arbitrage

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één van beide partijen als geschil worden beschouwd, verband houdende met de overeenkomst waarop deze inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, voortvloeiende uit de daaruit voortvloeiende of voortvloeiende uit deze inkoopvoorwaarden zelf, worden beslecht door middel van arbitrage door de Nederlandse Arbitrage Rechtbank voor de Boomkwekerij, dan wel voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. In die gevallen waarin deze overeenkomst van toepassing is verklaard op overeenkomsten met verkopers buiten Nederland, zal een geschil worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in Den Haag.

Artikel 17 Overmacht

Indien door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, dient ilovedahlia.com de koper hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch met schriftelijke bevestiging op de hoogte te stellen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van overmacht (na overleg met de klant) kan ilovedahlia.com de overeenkomst beëindigen of de levering opschorten tot het moment waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de navolgende soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven, beperkende maatregelen van overheidswege, gehele of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van verhinderen de overeenkomst te ontbinden, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van (of werkstakingen of uitsluiting in) ilovedahlia.com of waarin goederen dan wel grondstoffen of producten worden ingekocht, storingen op internetcomputers en servers en/of telefoonverbindingen waardoor bestellingen via internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden.